elfuj, ulubione teksty

25 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Lecz nikt nie złamie moich skrzy­deł przy­jaźni. I gdy tyl­ko będę na nich la­tać, za­biorę Cię ze sobą, bo to Ciebie wszędzie mi brakuje.

______________________
Dla Niej. Dla tej najlepszej. 

myśl • 13 maja 2010, 23:14

dlacze­go.
po pros­tu dlacze­go.
i znajdź mi od­po­wiedź, na to ba­nal­ne pytanie. 

myśl • 12 maja 2010, 22:00

kiedy wszys­tko płynie w prze­ciw­nym kierun­ku, niż byśmy chcieli, cza­sami wys­tar­czy od­wrócić się, i biec z prądem, niż wychodzić mu naprzeciw 

myśl • 9 maja 2010, 16:07

życie nap­rawdę ma wiele barw, trze­ba tyl­ko nau­czyć się czy­tać to, co zos­tało nam zapisane. 

myśl • 5 maja 2010, 22:25

czy wszys­tko co we mnie kiełku­je, mu­si mieć kolce? 

myśl • 4 maja 2010, 20:19

"przy­jaciele są jak gwiaz­dy, nie zaw­sze wi­doczni, lecz zaw­sze wiado­mo, że są" 

myśl • 2 maja 2010, 17:07

Życie ko­pie mnie za każdym ra­zem, gdy chce się pod­nieść i zacząć od nowa.
Da­je mi w twarz, gdy py­tam, dlaczego?
Dlacze­go mój sce­nariusz jest ta­ki, a nie inny.
Dlacze­go na mo­jej drodze są same [...] — czytaj całość

myśl • 1 maja 2010, 14:58

I dos­trzec wśród mi­liona, tę jedną tlącą się gwiazdę.

Ciebie 

myśl • 29 kwietnia 2010, 21:36

A dusza cze­ka, wciąż płacze i czeka
Bo pa­mięta jak Anioł Stróż przyrzeka
Że chodzi po ziemi ktoś
Kto zat­rzy­ma cza­su oś
I nie zdep­ta mnie brud­ny­mi butami
Tyl­ko ok­ry­je i scho­wa pod swoimi skrzydłami 

myśl • 28 kwietnia 2010, 12:00

-a gdy­by tak, zakręcić całym naszym światem?
-pew­nie że możemy, lecz nie uważasz, że jest już wys­tar­czająco pokręcony? 

myśl • 27 kwietnia 2010, 14:50
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

vivienn